global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
sindikat

emailPOŠALJI PITANJE


06. listopada 2011.

Koji je postupak otkaza Ugovora o radu?

 Otkaz ugovora o radu mora biti u pisanom obliku, jer u protivnom nema pravni učinak, te mora biti obrazložen i dostavljen osobi na koju se odnosi. U odluci o otkazu potrebno je navesti razlog otkaza, a tijekom sudskog postupka u kojem se procjenjuje dopuštenost otkaza poslodavac se ne može pozivati na one razloge koji nisu navedeni u odluci. 

U postupku koji prethodi redovitom ili izvanrednom otkazivanju uvjetovanom ponašanjem ili radom radnika, poslodavac je dužan omogućiti radniku iznošenje svoje obrane. Radniku je, prema tome, u postupku prije otkazivanja osigurano jedno od temeljnih prava u zaštiti njegova dostojanstva, pravo na obranu. Iznimno, poslodavac nije dužan radniku omogućiti iznošenje obrane ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da to učini. Kada je pozvan iznijeti svoju obranu, radnik to može učiniti usmeno, pisano ili na zapisnik kod poslodavca. Budući je institut obrane utvrđen, prije svega, radi zaštite radnika, bilo bi korisno da se radnik prije iznošenja obrane obrati pravnom savjetniku, te da nakon toga da pisanu izjavu ili iznese obranu usmeno na zapisnik kod poslodavca.

Nakon donošenja odluke o redovitom ili izvanrednom otkazu ugovora o radu, radnik može osporavati dopuštenost takve odluke. Pretpostavka za dopuštenost tužbe na utvrđenje nedopuštenosti odluke jest podnošenje zahtjeva za zaštitu povrijeđenog prava. Radnik kojem je poslodavac dao otkaz može u roku od 15 dana od dana dostave odluke zahtijevati od Uprave Društva zaštitu prava, odnosno ukidanje sporne odluke. Ako Uprava Društva ne udovolji zahtjevu radnika u roku od 15 dana od dostave tog zahtjeva, radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu pred nadležnim sudom. Ako bi poslodavac pisano odgovorio na zahtjev radnika nakon proteka roka od 15 dana od dostave zahtjeva, rok za sudsku zaštitu prava tada bi tekao od dana dostave odluke poslodavca kojom ne udovoljava zahtjevu. Navedeni rokovi su strogi, zakonski rokovi, čijim protekom radnik gubi pravo na zaštitu povrijeđenog prava.

U postupka za utvrđenje dopuštenosti otkaza, teret dokaza o postojanju opravdanog razloga za otkaz na strani je poslodavca. Uspije li radnik s tužbenim zahtjevom kojim traži utvrđenje nedopuštenosti otkaza, poslodavac ga je u pravilu dužan vratiti na posao i nadoknaditi mu plaću koju nije primao za vrijeme rada do kojeg je došlo zbog nedopuštenog otkaza.


1 2
Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi