global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
hsp

Na temelju članka 174. Zakona o radu (Nar. nov. br. 137/04 – pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 40. Statuta Hrvatskog sindikata pošte, na V. Saboru Hrvatskog sindikata pošte, održanom dana 16.05.2014., usvojen je

STATUT

HRVATSKOG SINDIKATA POŠTEI. OPĆE ODREDBE

1. Temeljni podaci


Članak 1.

(1) Hrvatski sindikat pošte (u daljnjem tekstu: HSP) je demokratska, samostalna, neovisna, jedinstvena, interesna i nestranačka udruga, koju čine dragovoljno učlanjeni radnici iz djelokruga poštanskih, kurirskih i drugih usluga i djelatnosti u Republici Hrvatskoj, udruženi radi zaštite i zajedničkog promicanja svojih općih, profesionalnih i gospodarskih interesa. (2) HSP je u javnom djelovanju neovisan od utjecaja poslodavca, poslovodstva i njihovih udruga, državnih tijela, političkih organizacija i inih tijela, a svoju djelatnost utemeljuje sukladno propisima Republike Hrvatske.Članak 2.

Statutom Hrvatskog sindikata pošte (u daljnjem tekstu Statut) uređuje se: Svrha, poslovi i zadaci HSP-a; učlanjivanje u HSP, prava i obveze članova; ustroj i tijela HSP-a; ostali oblici organiziranja u HSP-u; izbori u HSP-u; odnosi i odlučivanje u HSP-u; profesionalno obavljanje dužnosti u HSP-u; imovina i materijalno poslovanje; postupak donošenja statuta HSP-a; sklapanje kolektivnih ugovora i organiziranje industrijskih akcija te prijelazne i završne odredbe.2. Naziv, sjedište i područje djelovanja HSP-a

Članak 3.

1) Puni naziv Sindikata je: HRVATSKI SINDIKAT POŠTE.
(2) Skraćeni naziv je: HSP.
(3) U pravnom prometu HSP može upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku: Croatian Trade Union of Postal Workers
(4) HSP ima sjedište u Zagrebu, Radićeva 12.
(5) HSP je pravna osoba i djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.


3. Znak, stijeg i pečat HSP-a

Članak 4.

(1) HSP ima svoj znak i stijeg i pečat.
(2) Znak je kvadratnog oblika s crnim obrubom i u sebi sadrži stiliziranu poštansku marku žute boje, stiliziranu omotnicu pisma, stilizirane elemente hrvatskog grba i tekst „Hrvatski sindikat pošte“.
(3) Stijeg je pravokutnog oblika, žute boje, sa stranicama protežnosti 140x70 cm i znakom iz stavka 2. ovog članka protežnosti 45x45 cm u sredini.
(4) Pečat HSP-a je okruglog oblika, promjera 3,5 cm, s dvostrukom obrubom i uz njega upisanim tekstom ˝Hrvatski sindikat pošte Zagreb˝, te stiliziranim znakom iz članka 4. stavak 2. Statuta u sredini.
(5) Pečat podružnice HSP-a je pravokutnog oblika, protežnosti 20x40 mm, s upisanim nazivom HSP-a, punim imenom podružnice i stiliziranim znakom iz članka 4. stavak 2. Statuta.4. Povezivanje HSP-a s ostalim udrugama, učlanjivanje HSP-a u sindikalne središnjice i međunarodna suradnjaČlanak 5.

(1) Radi ostvarivanja zajedničkih interesa HSP se može udružiti s nacionalnim i međunarodnim udrugama i savezima sindikata.
(2) Osim udruživanja i povezivanja HSP-a na način uređen stavkom 1. ovog članka, HSP se može pridružiti pojedinim udrugama, savezima ili organizacijama u svojstvu promatrača, bez punopravnog učlanjivanja, a svojstvo HSP-a kao promatrača uređuje se odlukom Središnjeg odbora.


5. Predstavljanje i zastupanje HSP-a

Članak 6.

(1) HSP zastupa i predstavlja Predsjednik.
(2) Djelokrug i nadležnost u zastupanju i predstavljanju HSP-a uređeni su ovim Statutom.

II. SVRHA, POSLOVI I ZADACI HSP-aČlanak 7.

Svrha utemeljenja HSP-a je:
- zaštita i promicanje gospodarsko-socijalnih interesa članova;
- zaštita i poboljšanje životnih i radnih uvjeta članova;
-zaštita prava članova iz rada i na temelju rada od svake samovolje poslodavca;
-zaštita i unaprjeđenje materijalnog položaja radnika

Članak 8.

Poslovi i zadaci kojima se ostvaruje svrha utemeljenja su: - kolektivno pregovaranje i sklapanje KU:
- organizacija i provođenje industrijskih akcija, uključujući štrajk;
- osiguranje pravo sudjelovanja radnika u odlučivanju;
- ishoditi primjerene plaće, te u tu svrhu provoditi potrebne sindikalne akcije;
-zastupati interese i zahtjeve članova pred svim državnim tijelima i institucijama, kao i u odgovarajućim međunarodnim tijelima;
- pružati pravnu pomoć i štititi interese članstva u svim sporovima iz radnih odnosa;
- održavati kontakte sa sindikatima drugih zemalja;
- informirati javnost u korist rješavanja problema koji se tiču članova
- pružanje pravnih savjeta iz područja radnog, socijalnog, mirovinskog, zdravstvenog i upravnog zakonodavstva;
- sindikalno obrazovanje povjerenika;
- u suradnji s drugim sindikatima poticati najveće moguće jedinstvo u rješavanju zajedničkih zahtjeva;
- boriti se za zdraviju radnu i životnu okolinu;
-drugi poslovi i djelatnosti neophodni za ostvarenje svrhe utemeljenja HSP-a utvrđene ovim Statutom.

III. UČLANJIVANJE, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA SINDIKATA

1. Članstvo u HSP

Članak 9.

(1) Član HSP-a može postati svaki radnik iz djelokruga poštanskih, kurirskih i drugih usluga i djelatnosti u Republici Hrvatskoj, koji dragovoljno potpiše pristupnicu, kojom potvrđuje prihvaćanje Statuta, Programskih temelja i svih odluka nadležnih tijela HSP-a.
(2) Prijem u članstvo i istupanje iz članstva se obavlja u podružnici HSP-a, a podružnica mora dostaviti pristupnicu, odnosno istupnicu u sjedište Sindikata, gdje se pohranjuju i čuvaju pristupnice i istupnice svih članova HSP-a.

Članak 10.

(1) Prijem u članstvo može biti uskraćen osobi koja svojim ponašanjem, činjenjem ili nečinjenjem štiti nečovječnost, te osobi koja je član saveza i udruženja koja su svojim stavom i aktivnošću protivna temeljnim načelima djelovanja sindikata.
(3) Odluku o odbijanju učlanjenja donosi Vijeće povjerenika u pisanom obliku.
(4) Protiv odluke Vijeća povjerenika osoba kojoj je odbijeno učlanjenje može podnijeti u pisanom obliku žalbu Središnjem odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
(5) Središnji odbor dužan je u pisanom obliku donijeti odluku o žalbi. Odluka Središnjeg odbora je konačna.

Članak 11.

(1) Učlanjenje se potvrđuje izdavanjem iskaznice.
(2) Članska iskaznica je vlasništvo HSP-a i član ju je dužan čuvati.
(3) Član je dužan vratiti člansku iskaznicu po prestanku članstva u HSP-u.
(4) Oblik, veličinu i sadržaj iskaznice utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom.

2. Prava člana HSP-a

Članak 12.

Član HSP-a ima pravo:
- na pomoć i zaštitu u ostvarivanju prava na rad, te prava iz rada i temeljem rada;
- na pravnu pomoć i zaštitu kod poslodavca u slučaju povrede prava iz radnog odnosa, odnosno u svezi s radnim odnosom;
- birati u sva tijela HSP-a;
- biti biran u sva tijela HSP-a ako je isključivo u članstvu HSP-a, sukladno članku 63 Statuta;
- na materijalnu pomoć temeljem Pravilnika o fondu solidarnosti;
- na pomoć u organizaciji odmora, rekreacije i kulturnih aktivnosti;
- na organizaciju i povoljniju nabavku određene robe; - na sindikalne pozajmice;
- na informaciju o radu i upravljanju HSP-om;
- na obrazovanje i osposobljavanje za rad u HSP-u i za potrebe HSP-a;
- na nagrade i priznanja što ih dodjeljuje HSP;
- druga prava utvrđena određenim aktima i odlukama HSP-a.

3. Obveze člana HSP-a

Članak 13.

Obveze člana HSP-a su:
- pridržavati se Statuta, Programskih temelja HSP-a i svih odluka nadležnih tijela HSP-a;
- redovito plaćati članarinu i podmirivati ostale obveze prema HSP-u;
- aktivno sudjelovati u akcijama HSP-a;
- promicanje interesa HSP-a

4. Prestanak i mirovanje članstva u HSP-u

Članak 14.

(1) Članstvo u HSP-u prestaje:
- dobrovoljnim istupanjem iz članstva potpisivanjem istupnice, uz prethodno podmirenje svih materijalnih obveza prema HSP-u;
- ako član bez opravdanog razloga ne plaća redovito članarinu;
- isključenjem iz članstva;
- smrću člana.
(2) Članstvo u HSP-u može se staviti u mirovanje na zahtjev člana.
(3) Zahtjev za mirovanje dostavlja se glavnom povjereniku podružnice u pisanom obliku, a o njemu odlučuje Predsjednik HSP-a. Zahtjev treba sadržavati razloge i trajanje mirovanja te datum i vlastoručni potpis podnositelja.
(4) Za vrijeme mirovanja članu HSP-a miruju sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u HSP-u. Za vrijeme trajanja mirovanja član ne plaća sindikalnu članarinu, ali je članska iskaznica i dalje aktivna.

Članak 15.

(1) Člana HSP-a može se isključiti iz članstva ako se utvrdi da je član:
- pronevjerio sindikalnu imovinu;
- djeluje u organizaciji čija aktivnost je protivna temeljnim načelima djelovanja sindikata;
- djeluje protivno Statutu i odlukama HSP-a, ometa akcije koje provodi HSP ili svojim istupom šteti ugledu HSP-a;
(2) Odluku o isključenju iz članstva donosi Vijeće povjerenika
(3) Vijeće povjerenika dužno je članu predati odluku o isključenju, odnosno odluku o prestanku članstva u pisanom obliku.
(4) Protiv odluke Vijeća povjerenika član može podnijeti u pisanom obliku žalbu Središnjem odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
(5) Središnji odbor dužan je u pisanom obliku donijeti odluku o žalbi. Odluka Središnjeg odbora je konačna.

IV. USTROJ I TIJELA HSP-a

1. Opće odredbe

Članak 16.

Tijela HSP-a u ostvarivanju svojih zadaća djeluju u okviru ovlasti utvrđenih ovim Statutom i dugim aktima HSP-a.

Članak 17.

(1) Predsjednik ili druga osoba koju on ovlasti izdaje priopćenja o radu HSP-a za medije i javna glasila.
(2) O glavnim aktivnostima HSP-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te o novostima iz sindikalnog rada, članovi HSP-a obavještavaju se putem vlastitih sredstava informiranja.

2. Struktura HSP-a

Članak 18.

(1) Podružnica je temeljni oblik unutarnjeg organiziranja HSP-a.
(2) Podružnica se organizira prema teritorijalnom ili organizacijskom načelu.
(3) Podružnica broji najmanje deset članova HSP-a.
(4) Evidencija članova vodi se u podružnici i u HSP-u.
(5) Odluku o osnivanju i prestanku rada podružnice donosi Središnji odbor.
(6) Podružnica je samostalna u rješavanju pitanja iz djelokruga i načina svoga rada.
(7) Organizaciju podružnice utvrđuje Vijeće povjerenika odlukom o organizaciji i načinu rada podružnice.

Članak 19.

Sindikalne podružnice HSP-a su:
1. Podružnica 1 (Zagreb, Krapina)
2. Podružnica 2 (Bjelovar, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Sisak, Varaždin)
3. Podružnica 3 (Split, Dubrovnik)
4. Podružnica 4 (Zadar, Šibenik, Gospić)
5. Podružnica 5 (Osijek, Požega, Slavonski Brod, Vukovar, Virovitica)
6. Podružnica 6 (Rijeka, Pazin)

Članak 20.

Podružnica prestaje s radom:
- kada broj članova podružnice bude manji od deset;
- u slučaju udruživanja dviju ili više podružnica;
- u drugim slučajevima kada to odluči Središnji odbor.

Članak 21.

Podružnica radi osobito na:
- zaštiti i ostvarivanju prava iz rada i na osnovi rada;
- nadzoru primjene kolektivnih ugovora i drugih akata kojima su uređena prava i obveze iz radnog odnosa;
- ostvarivanju prava na suodlučivanje;
- poboljšanju uvjeta rada, zaštiti na radu i zdravoj radnoj i životnoj okolini;
- osiguravanju slobode i uvjeta sindikalnog djelovanja u Društvu;
- organiziranju aktivnosti novog učlanjivanja;
- štiti interese članova i aktivno sudjeluje u industrijskim akcijama koje su sukladne odlukama nadležnih tijela HSP-a;
- drugim pitanjima od interesa članova.

Članak 22.

U podružnici se organiziraju:
(1) Vijeće povjerenika
(2) Glavni povjerenik
(3) Sindikalni povjerenik

Članak 23.

(1) Vijeće povjerenika je najviše tijelo podružnice.
(2) Vijeće povjerenika čine izabrani, odnosno imenovani povjerenici, i to na svakih započetih 140 (stočetrdeset) članova podružnice jedan povjerenik.
(3) Mandat članova Vijeća povjerenika traje pet godina.
(4) Povjerenik može biti opozvan prije isteka mandata ako:
- ne sudjeluje aktivno u radu Vijeća povjerenika;
- ne štiti interese članova HSP-a;
- sudjeluje u radu tijela drugih sindikata ili djeluje u interesu drugih sindikata na način koji šteti radu i interesima HSP-a
- grubo krši odredbe Statuta i ne provodi odluke tijela HSP-a.
- učlanjenjem u drugi sindikat
(5) Zahtjev za opoziv može podnijeti svaki član Vijeća povjerenika, a dostavlja se u pisanom obliku Vijeću povjerenika. Vijeće povjerenika je dužno odlučiti o zahtjevu u roku od 15 dana i obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci.
(6) Protiv odluke Vijeća povjerenika nezadovoljna strana (podnositelj zahtjeva, odnosno povjerenik čiji mandat je opozvan) može podnijeti u pisanom obliku žalbu Središnjem odboru u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
(7) Središnji odbor dužan je u pisanom obliku donijeti odluku o žalbi. Odluka Središnjeg odbora je konačna.
(8) Vijeće povjerenika saziva se najmanje jednom u dva mjeseca.
(9) Vijeće povjerenika saziva i predsjeda mu glavni povjerenik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik glavnog povjerenika.

Članak 24.

(1) Izvanrednu sjednicu Vijeća povjerenika glavni povjerenik je dužan sazvati na prijedlog 1/3 članova Vijeća povjerenika dostavljen u pisanom obliku, u roku od 15 dana od zaprimanja prijedloga. Ako to ne učini u ostavljenom roku, u slijedećih 15 dana izvanrednu sjednicu Vijeća povjerenika sazvat će predsjednik HSP-a.
(2) Predsjednik HSP-a ima pravo sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća povjerenika kada povjerenik ili povjereništvo ne rade prema Statutu, Odlukama i uputama tijela HSP-a.

Članak 25.

Vijeće povjerenika ima sljedeće nadležnosti:
- donosi odluku o organizaciji i načinu rada podružnice sukladno Statutu;
- bira predstavnike u Središnjem odboru;
- zaštiti prava radnika iz rada i na osnovi rada;
- prikupljanju podataka potrebnih radi pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora;
- kontroli primjene zakona, pravilnika i kolektivnih ugovora;
- poboljšanju uvjeta rada, zaštite na radu i brige za radnu okolinu;
- organiziranju aktivnosti novog učlanjivanja;
- brine o redovitoj i urednoj uplati sindikalne članarine;
- provođenju odluka viših tijela HSP-a;
- donosi poslovnik o radu Vijeća povjerenika;
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredaba ovog Statuta.

Članak 26.

(1) Glavni povjerenik bira se između članova Vijeća povjerenika.
(2) Vijeće povjerenika bira između svojih članova 1 (jednog) zamjenika glavnog povjerenika, na prijedlog glavnog povjerenika.
(3) Mandat glavnog povjerenika i zamjenika glavnog povjerenika traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora, a poslove može obavljati volonterski ili profesionalno, o čemu odlučuje Središnji odbor.
(4) Glavni povjerenik je po dužnosti predstavnik podružnice u Središnjem odboru.

Članak 27.

Osnovni zadaci glavnog povjerenika su:
- predstavlja i zastupa podružnicu pred drugim tijelima HSP-a;
- radi na svim zadacima i aktivnostima koje mu povjeri članstvo HSP-a i na aktivnostima koje proizlaze iz Statuta i Programskih temelja HSP-a;
- saziva i predsjeda sjednicama Vijeća povjerenika;
- potpisuje akte i odluke podružnice;
- vodi potpunu evidenciju članova podružnice;
- prima pritužbe članova podružnice;
- izvješćuje članove HSP-a o sindikalnom radu;
- organizira aktivnosti novog učlanjivanja;
- organizira i kontrolira redovite naplate članarine;
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredaba ovog Statuta i odluke tijela HSP-a.

Članak 28.

(1) Sindikalni povjerenik je temeljna funkcija unutrašnjeg organiziranja podružnice.
(2) Broj sindikalnih povjerenika u podružnici, kao i postupak za izbor i imenovanje određuje Središnji odbor.
(3) Mandat sindikalnog povjerenika traje 5 godina, uz mogućnost ponovnog izbora.
(4) Osnovni zadaci sindikalnog povjerenika jesu:
- organizacija i provođenje sindikalnih aktivnosti u podružnici,
- provođenje odluka Sabora sindikata i tijela HSP-a,
- sudjelovanje u ostvarivanju zaštite prava članova HSP-a,
- poduzimanje aktivnosti radi povećanja broja članova podružnice,
- podnošenje pisanog izvješća o svojem radu i financijskom poslovanju
(5) Sindikalni povjerenik ima prava i uživa imunitet utvrđen odredbama zakona, ovog Statuta i kolektivnog ugovora.
(6) Sindikalnom povjereniku HSP izdaje iskaznicu.
(7) Iskaznica je vlasništvo HSP-a i povjerenik ju je dužan čuvati.
(8) Povjerenik je dužan vratiti iskaznicu po prestanku obnašanja dužnosti u HSP-u.
(9) Oblik, veličinu i sadržaj iskaznice utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom.


3. Tijela upravljanja HSP-a

Članak 29.

Tijela upravljanja HSP-a su:
1. Sabor
2. Središnji odbor
3. Predsjedništvo
4. Predsjednik
5. Nadzorni odbor
6. Statutarna komisija

Sabor

Članak 30.

(1) Sabor je najviše tijelo HSP-a.
(2) Sabor čine članovi Predsjedništva, članovi Središnjeg odbora i izabrani zastupnici, tako da se na svakih započetih 100 (sto) članova podružnice bira jedan zastupnik.

Članak 31.

(1) Sabor se održava svake pete godine.
(2) Odluku o sazivanju Sabora donosi Središnji odbor najmanje 45 dana prije njegovog održavanja.
(3) Saboru predsjedava Radno predsjedništvo izabrano od članova Sabora.
(4) Saboru prethodi održavanje sjednica vijeća povjerenika, koje se moraju održati najmanje 30 dana prije održavanja Sabora.

Članak 32.

(1) Sabor može pravovaljano odlučivati ako mu prisustvuje najmanje 2/3 zastupnika, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika.
(2) Kod donošenja odluke o prestanku djelovanja HSP-a mora se prethodno provesti rasprava, a Sabor odluku donosi 2/3 većinom nazočnih zastupnika.

Članak 33.

(1) Nadležnosti Sabora HSP-a su:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;
- utvrđuje i donosi Programske temelje HSP-a i smjernice za njihovu realizaciju;
- raspravlja o izvješćima o radu Središnjeg odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
- bira i razrješuje predsjednika HSP-a, članove Nadzornog odbora i Statutarne komisije;
- donosi odluke o pripajanju, razdvajanju, ili prestanku rada HSP-a;
- donosi opće akte;
- donosi Poslovnik o radu Sabora;
- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima značajnim za HSP.

Članak 34.

(1) Izvanredni Sabor može se sazvati na inicijativu Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije.
(2) Izvanredni Sabor saziva predsjednik HSP-a na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva.
(3) Izvanredni Sabor se treba sazvati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Podnosilac zahtjeva dužan je pripremiti prijedlog dokumenata za Izvanredni Sabor.
(4) Ukoliko predsjednik HSP-a u zadanom roku nije u mogućnosti sazvati Izvanredni Sabor, to imaju pravo predsjednik Statutarne komisije, odnosno predsjednik Nadzornog odbora.

Središnji odbor

Članak 35.

(1) Središnji odbor je najviše tijelo upravljanja HSP-a između dviju sjednica Sabora.
(2) Središnji odbor čine predsjednik i izabrani predstavnici podružnica.
(3) Broj izabranih predstavnika podružnica utvrđuje se primjenom načela zastupljenosti svih županija i to:
GP1-4 predstavnika
GP2-6 predstavnika
GP3-2 predstavnika
GP4-3 predstavnika
GP5-5 predstavnika
GP6-2 predstavnika
(4) Mandat članova Središnjeg odbora traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu.

Članak 36.

(1) Središnji odbor zasjeda najmanje 2 (dva) puta godišnje.
(2) Predsjednik HSP-a predsjedava sjednicama Središnjeg odbora.
(3) Središnji odbor je za svoj rad odgovoran Saboru.

Članak 37.

Nadležnosti Središnjeg odbora su:
- prati i poduzima mjere za provođenje Statuta, Programskih temelja HSP-a, provodi odluke i zadatke donijete na Saboru, razmatra sve poticaje članstva i donosi odluke o njima, te organizira provođenje istih;
- pred nadležnim tijelima pokreće postupak i predlaže mjere za poboljšanje ekonomskih, socijalnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških, obrazovno-kulturnih i drugih potreba članova HSP-a;
- donosi odluke o pozivu na štrajk ili o provođenju drugih industrijskih akcija;
- preuzima ulogu Štrajkačkog odbora u slučaju štrajka; - raspravlja i zauzima stajalište o akcijama i prijedlozima odluka, koje će donijeti poslovodstvo;
- predlaže kandidate za izbor predstavnika radnika u Nadzornom odboru HP-a;
- na prijedlog predsjednika HSP-a iz reda svojih članova bira zamjenika predsjednika HSP-a;
- na prijedlog Vijeća povjerenika podružnice donosi Odluku o profesionalnom radu povjerenika u sindikatu;
imenuje članove mirovnog vijeća ili arbitraže;
- priprema i saziva Sabor;
- raspravlja o izvješćima Nadzornog odbora i Statutarne komisije;
- pokreće postupak smjenjivanja i suspenzije pojedinih dužnosnika HSP-a;
- imenuje vršitelje dužnosti na mjesto suspendiranog dužnosnika HSP-a, te u roku 30 dana završava postupak i pokreće izbor i imenovanje dužnosnika HSP-a;
- daje ovlaštenje za zastupanje HSP-a u slučaju spriječenosti predsjednika ili ovlaštenih dužnosnika HSP-a;
- donosi financijski plan, upravlja i vodi brigu o ukupnim sredstvima HSP-a i donosi završni račun;
- predlaže i provodi oblike osposobljavanja članova tijela HSP-a;
- inicira unapređivanje i izgradnju oblika informiranja članova o radu HSP-a, te o drugim pitanjima od interesa za članove;
- na prijedlog predsjednika HSP-a donosi odluku o načinu obavljanja stručno – administrativnih poslova u HSP-u, te imenovanju i opozivu aktivista i sindikalnih povjerenika koji obavljaju navedene poslove, te primanju stručnih radnika u radni odnos u HSP;
- donosi odluku o pristupanju u članstvo ili istupanju iz članstva nacionalnim sindikalnim centralama i međunarodnim sindikalnim centralama;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom ili odlukama i aktima tijela HSP-a.

Članak 38.

Središnji odbor donosi:
- Pravilnik o izboru i izbornom postupku;
- Odluku o organizaciji i načinu rada HSP-a i njegovih tijela;
- Plan prihoda i rashoda;
- Poslovnik o radu Središnjeg odbora;
- Propis o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju;
- druge akte i odluke.

Članak 39.

U slučaju ostavke, opoziva, smjenjivanja, razrješenja od dužnosti ili smrti člana Središnjeg odbora, vijeće povjerenika bira novog člana.

Predsjedništvo

Članak 40.

(1) Predsjedništvo je najviše tijelo između dviju sjednica Sabora i Središnjeg odbora.
(2) Predsjedništvo čine predsjednik HSP-a i glavni povjerenici podružnica.

Članak 41.

(1) Predsjedništvo zasjeda u pravilu jednom mjesečno.
(2) Predsjednik HSP-a predsjedava Predsjedništvu.
(3) Članovi Predsjedništva odgovorni su za svoj rad Središnjem odboru.

Članak 42.

Predsjedništvo je ovlašteno donositi sve odluke iz djelokruga rada Središnjeg odbora, a iste je obvezno dati na potvrđivanje na prvoj narednoj sjednici Središnjeg odbora. Predsjednik

Članak 43.

(1) Predsjednik HSP-a predstavlja i zastupa HSP u odnosima s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, pred državnim tijelima i međunarodnim institucijama i udrugama, te prema trećim osobama u zemlji.
(2) Predsjednika HSP-a bira Sabor.
(3) Mandat predsjednika HSP-a traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu, a poslove može obavljati volonterski ili profesionalno, o čemu odlučuje Središnji odbor.
(4) Za vrijeme spriječenosti u obavljanju dužnosti, predsjednika HSP-a zamjenjuje zamjenik predsjednika. (5) Predsjednik je za svoj rad odgovoran Saboru i Središnjem odboru.

Članak 44.

Nadležnosti predsjednika su sljedeće:
- snosi odgovornost u svim pripadajućim ovlastima temeljem ovog Statuta i za provođenje odluka i zaključaka tijela HSP-a;
- odgovara za imovinu i materijalno-financijsko poslovanje HSP-a;
- saziva sjednice Središnjeg odbora i Predsjedništva i njima predsjedava;
- ostvaruje suradnju u dobroj vjeri s drugim sindikatima i socijalnim partnerima na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
- daje suglasnost na otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku nakon pribavljenog mišljenja vijeća povjerenika;
- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama tijela HSP-a.

Nadzorni odbor

Članak 45.

(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem HSP-a.
(2) Nadzorni odbor ima 6 članova, od kojih po jednog člana predlaže svaka podružnica, a bira Sabor.
(3) Članovi N.O. imaju svoje zamjenike u slučaju prestanka obnašanja dužnosti člana N.O., a predlažu se i biraju na isti način kao i članovi.
(3) Predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika biraju članovi između sebe.
(4) Mandat članova Nadzornog odbora traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu.
(5) Članovi Središnjeg odbora, tajnik i blagajnik ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
(6) Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Saboru.

Članak 46.

(1) Nadzorni odbor o svojem radu podnosi Saboru izvješće o nadzoru za proteklo razdoblje od 5 (pet) godina.
(2) Nadzorni odbor podnosi izvješće Središnjem odboru između dviju sjednica Sabora najmanje jednom godišnje, te obvezno uz godišnji obračun.

Statutarna komisija

Članak 47.

(1) Statutarna komisija ima 6 (šest) članova, od kojih po jednog člana predlaže svaka podružnica, a bira Sabor.
(2) Predsjednika Statutarne komisije biraju članovi između sebe.
(3) Mandat članova Statutarne komisije traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu.
(4) Statutarna komisija je za svoj rad odgovorna Saboru.

Članak 48.

Nadležnosti Statutarne komisije su:
- tumačenje odredaba Statuta;
- usklađivanje odluka i akata sindikalnih podružnica i tijela HSP-a s odredbama Statuta;
- usklađivanje Statuta s odlukama i statutima asocijacija u koje je HSP udružen;
- analizira primjenu Statuta i predlaže Saboru njegove izmjene, dokinuća i dopune;
- najmanje jednom godišnje izvješćuje Središnji odbor o primjeni odredbi ovog Statuta.

4. Posebne funkcije u HSP-u

Članak 49.

Posebne funkcije u HSP-u su:
1. Tajnik
2. Savjetnik

Tajnik

Članak 50.

(1) Tajnika bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika HSP-a.
(2) Mandat tajnika traje do prve sjednice Središnjeg odbora održane nakon Sabora, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu, a poslove može obavljati volonterski ili profesionalno, o čemu odlučuje Središnji odbor.
(3) Tajnik je za svoj rad odgovoran predsjedniku HSP-a i Središnjem odboru.

Članak 51.

Tajnik ima sljedeće zadaće i ovlasti:
- izvršava zadatke povjerene od predsjednika HSP-a i radi na provođenju odluka Sabora, Središnjeg odbora i Predsjedništva;
- priprema materijale za sjednice tijela HSP-a;
- surađuje s glavnim povjerenicima, te prati aktivnosti članstva i učlanjivanja u HSP;
- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i drugim aktima HSP-a, te odlukama Središnjeg odbora, Predsjedništva i predsjednika HSP-a.

Savjetnik

Članak 52.

(1) Savjetnika bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika HSP-a.
(2) Mandat savjetnika traje do prve sjednice Središnjeg odbora održane nakon Sabora, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu, a poslove može obavljati volonterski ili profesionalno, o čemu odlučuje Središnji odbor.
(3) Savjetnik je za svoj rad odgovoran predsjedniku HSP-a i Središnjem odboru.

Članak 53.

Zadaća i ovlast savjetnika je da na temelju svog stručnog znanja i sindikalnog iskustva daje preporuke savjetodavnog karaktera.V. OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA HSP-a


Članak 54.

(1) HSP može utemeljiti posebne oblike organiziranja članstva, čije bi povezivanje omogućilo dodatno sudjelovanje i skrb pojedinim skupinama – žene, mladi i sl.
(2) Odluku o utemeljenju posebnih oblika organiziranja članstva iz stavka 1. ovog članka donosi Središnji odbor.VI. IZBORI U HSP


Članak 55.

(1) Za članove tijela HSP-a mogu se kandidirati i biti izabrani članovi HSP-a i to:
- nakon dvogodišnjeg članstva u HSP-u – za članove Vijeća povjerenika i Središnjeg odbora, osim prilikom utemeljenja podružnice;
- nakon sedmogodišnjeg članstva u HSP-u – za glavnog povjerenika;
- nakon desetogodišnjeg članstva – za predsjednika HSP-a.
(2) Kandidati za sindikalnog povjerenika i za tijela Sindikata ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a.
(3) Za članove tijela HSP-a mogu biti izabrani samo članovi HSP-a, koji su prije izbora dali pisanu suglasnost o prihvaćanju dužnosti.
(4) Ako se za vrijeme izbornog razdoblja isprazni mjesto nekog člana tijela podružnice (opoziv, ostavka, mirovina, dugo bolovanje i smrt), može se provesti postupak zamjene (kooptiranja) sindikalnim aktivistom, i to na prijedlog glavnog povjerenika. Sindikalni aktivista je član HSP-a koji se osobito ističe sindikalnim djelovanjem u svojoj neposrednoj radnoj sredini, a nije izabran kao povjerenik. Sindikalni aktivista ima sva prava i obveze člana tijela podružnice.

Članka 56.

Pravilima o izboru i izbornom postupku utvrđuje se postupak kandidiranja i provođenja izbora i imenovanja članova u tijela podružnice i tijela HSP-a.

Članak 57.

Kod izbora članova tijela i dužnosnika HSP-a izabran je onaj kandidat, koji je dobio najveći broj glasova.

Članak 58.

(1) Sva tijela HSP-a i njihovi pojedini članovi su opozivi, ako su se ogriješili o Statut ili ako ne izvršavaju svoje obveze.
(2) Opoziv tijela HSP-a i njihovih članova obavlja se u skladu s odredbama Statuta. U slučaju da neki opoziv nije uređen Statutom, Središnji odbor će posebnom odlukom utvrditi uvjete i postupak opoziva.

Članak 59.

Član bilo kojeg tijela HSP-a može uz pisano obrazloženje podnijeti ostavku na članstvo u tijelu.VII. ODNOSI I ODLUČIVANJE U HSP-uČlanak 60.

Odnosi i odlučivanje u HSP-u provode se prema odredbama ovog Statuta, Odluke o organizaciji i načinu rada HSP-a i njegovih tijela, te odlukama Sabora.

Članak 61.

(1) Odluke u tijelima HSP-a u pravilu se donose javnim glasovanjem.
(2) Odluke tijela HSP-a su pravovaljane, ako je na sjednici tijela HSP-a nazočna većina članova tijela i ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova tijela, osim ako je drugačije propisano Statutom.VIII. PROFESIONALNO OBAVLJANJE DUŽNOSTIČlanak 62.

Sindikalni povjerenik može poslove obavljati profesionalno u punom radnom vremenu ili dijelu radnog vremena, sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru, o čemu odlučuje Središnji odbor na prijedlog Predsjednika HSP-a.IX. IMOVINA I MATERIJALNO POSLOVANJE HSP-a


1. Imovina HSP-a

Članak 63. Imovina HSP-a sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i novčanih sredstava.

Članak 64.

Novčana sredstva HSP-a sastoje se od članarine, prihoda od imovine i drugih prihoda.

Članak 65.

Djelatnost HSP-a financira se od članarine, prihoda od imovine i drugih prihoda.

2. Materijalno-financijsko poslovanje HSP-a

Članak 66.

Pravilima ili odlukama o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju HSP-a utvrđuje se način poslovanja, upravljanje, raspolaganje i nadzor nad cjelokupnom imovinom HSP-a.

Članak 67.

(1) Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti HSP-a.
(2) Visinu i raspodjelu ukupne članarine utvrđuje Središnji odbor.
(3) Članarina se obračunava i ubire prilikom svake isplate.
(4) Sredstva prikupljene članarine uplaćuju se na račun HSP-a.

Članak 68.

(1) Sindikalna sredstva mogu se koristiti, odnosno ovlaštena tijela mogu njima raspolagati sukladno pravilima, odnosno odlukama o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju HSP-a.
(2) Imovina HSP-a ne može se bez naknade prenositi subjektima izvan HSP-a.

Članak 69.

U HSP-u se mogu izdvojiti sredstva u fondove za pojedine namjene, koji se financiraju na načelu solidarnosti sukladno Zakonu.X. POSTUPAK DONOŠENJA STATUTAČlanak 70.

(1) Statut donosi Sabor 2/3 većinom nazočnih zastupnika.
(2) Prijedlog izmjena, dokinuća i dopuna Statuta nakon rasprave utvrđuje Središnji odbor.XI. SKLAPANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA I ORGANIZIRANJE INDUSTRIJSKIH AKCIJČlanak 71.


(1) HSP sklapa kolektivne ugovore u ime svojih članova.
(2) Za sklapanje kolektivnih ugovora ovlašten je predsjednik HSP-a u ime pregovaračkog tima, koji imenuje Središnji odbor.

Članak 72.

(1) U slučaju spora s poslodavcem ili udrugom poslodavaca, koji nije bilo moguće riješiti pregovaranjem ili postupkom mirenja, a odnosi se na gospodarsko-socijalne ili druge interese, koje HSP štiti i promiče, a koji su zajamčeni Ustavom, zakonima i kolektivnim ugovorima, HSP će organizirati i provesti industrijske akcije, uključujući i štrajk.
(2) Središnji odbor donosi odluku o pozivu na štrajk na način i po postupku utvrđenom Pravilima o štrajku.
(3) Pravilima o štrajku uređuje se organiziranje i priprema štrajka, način pribavljanja podrške štrajkačkog odbora, odnos prema poslodavcu, radnicima koji nisu u štrajku, drugim sindikatima koji djeluju kod poslodavca i nositeljima javnog mijenja.XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 73.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Statutarna komisija.

Članak 74.

Podružnice i tijela HSP-a dužna su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta uskladiti svoje odluke o organizaciji s njegovim odredbama ili ih primjenjivati neposredno.

Članak 75.

Hrvatski sindikat pošte je pravni slijednik Sindikata službenika pošta, telegrafa i telefona Jugoslavije – Zemaljski odbor za Hrvatsku u Zagrebu, odnosno njegovih slijednika; Samostalnog sindikata radnika poduzeća PTT prometa Zagreb, osnovanog rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: UP/I-007-02/01/181 ur. broj 514-04-02/4-90-2 i Republičkog sindikata radnika Hrvatske pošte i telekomunikacija – SC Zagreb kao dijela udruge, koji su imali sjedište u Zagrebu, Branimirova 4, kao i Hrvatskog sindikata pošte i telekomunikacija – Maksimirska 51a, Zagreb, nastalog izmjenom naziva rješenjem klasa: UP/I-007-02/94-01/66, ur. broj 515-02-02/7-94-2.

Članak 76.

U slučaju neusklađenosti neke odredbe Statuta sa Zakonom o radu, na koje ukaže tijelo nadležno za registraciju udruge, ovlašćuje se Središnji odbor uskladiti takvu odredbu s odredbama Zakona o radu.

Članak. 77.

Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Sabora, a objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu HSP-a.

Članak 78.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog sindikata pošte od 29. svibnja 2009. godine.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi